Opće informacije o zaštiti podataka

Zaklada GNK Dinamo Nema predaje, Maksimirska 128, 10000 Zagreb (dalje u tekstu Zaklada), kao voditelj obrade podataka, daje ove Informacije o zaštiti podataka vezano uz obrade osobnih podataka i pravila povezanih sa slobodnim kretanjem osobnih podataka sve obzirom je obveznik  primjene odredaba Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 od 27. travnja 2016.godine (dalje u tekstu: Opća uredba) kao i obveznik Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka .

Voditelj obrade pri obradi osobnih podataka poduzima sve mjere zaštite osobnih podataka od povrede osobnih podatka, uključujući sve legitimne, tehničke, kadrovske i organizacijske mjere zaštite osobnih podataka, da se podatci zaštite uključujući od bilo kakve neovlaštene obrade, bilo vanjske (od strane podizvođača, dobavljača, drugih korisnika usluga, neovlaštenih trećih) bilo interne, podrazumijevajući da će se u cijelosti pridržavati zahtjeva i načela Opće uredbe.

Sadržaj:

 1. 1. Voditelj obrade podataka – identitet i kontakt podatci
 2. 2. kontakt podaci službenika za zaštitu podataka
 3. 3. svrhe obrade radi kojih se upotrebljavaju osobni podatci i pravna osnova obrade posebice imajući u vidu da li je davanje podataka zakonska ili ugovorna obveza ili uvjet nužan za sklapanje ugovora ili je li ispitanika obvezan dati podatke i koje su posljedice ako se podatci ne daju
 4. 4. primatelji ili kategorije primatelja osobnih podataka
 5. 5. način prikupljanja i primanja podataka
 6. 6. razdoblje u kojem će osobni podatci biti pohranjeni odnosno kriteriji  po kojima će se utvrditi razdoblje pohrane
 7. 7. prava ispitanika:  na pristup osobnim podatcima,  ispravak osobnih podataka, njihovo brisanje po proteku navedenog razdoblja čuvanja, ograničenje obrade, prava na prenosivost podataka te pravo prigovora na obradu, pravo na povlačenje privole ukoliko je osnova privola , pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu
 8. 8. sigurnosna  zaštita podataka
 9. 9. Izmjene i dopune Opće informacije

 

 1. 1. Voditelj obrade podataka – identitet i kontakt podatci

Naziv voditelja obrade:  Zaklada GNK Dinamo Nema predaje, Maksimirska 128, 10 000 Zagreb, Hrvatska OIB: 19881779071

Kontakt: Zaklada GNK Dinamo Nema predaje, Maksimirska 128, 10 000 Zagreb, Hrvatska

uz napomenu “zaklada – zaštita podataka”, ili na e-mail: info@zakladanemapredaje.hr

 

Vezano uz obradu podataka i ostvarivanje prava vezano uz istu možete nas kontaktirati vezano uz sve informacije o našoj politici/ postupcima/ protokolima/ zaštite podataka putem e-mail adrese: info@zakladanemapredaje.hr

 1. 2. U koju svrhu vršimo obradu Vaših podataka i što  je pravna osnova za obradu:

Vaši osobni podatci koje obrađujemo mogu  uključivati podatke kao što su ime, prezime, OIB, adresa e-pošte i kućna adresa, a u posebnim slučajevima i druge podatke poput broja telefona i sl.

Za svaku obradu osobnih podataka jasno ćemo Vam ukazati na osnovu i zakonitost obrade kako je nastavno navedeno.

Ovisno o svrsi obrade  podataka, pravna osnova za obradu Vaših podataka može biti koja od nastavno navedenih:

 1. 1. propis  nas obvezuje na obradu podataka
 2. 2. izvršavanje ugovora ili sklapanja ugovora odnosno radnje koje prethode sklapanju ugovora
 3. 3. Vaša privola = privola Ispitanika
 4. 4. naš legitimni interes koji se temelji na: potrebi  poboljšanja obavljanja djelatnosti zaklade, u cilju boljeg razumijevanja potreba i očekivanja Ispitanika i korisnika Zaklade te zaštite imovine i osoba te potrebi da spriječimo prijevare i pronevjere, te da osiguramo sigurno i ispravno funkcioniranje uređaja/web-lokacije/aplikacija, kao i poboljšanje istih (u slučaju kada ih koristimo.)

Vaše podatke i to primjerice ime, prezime, kućnu adresu, adresu e-pošte, OIB, potpis i broj bankovne kartice možemo dobiti od Vas kada nam ih vi dobrovoljno odlučite dati (npr. prilikom slanja upita elektronskom poštom). U svakom ovom slučaju podatke obrađujemo kako bismo odgovorili na Vaš  zahtjev za što je pravna osnova naš legitimni interes obzirom ste nam se izravno obratili, a jednako tako i pravna osnova izvršavanje ugovora ili sklapanja ugovora odnosno izvršavanje radnje koje prethode sklapanju ugovora u slučaju kad se daju osobni podatci radi  provođenje vaše transakcije za uplatu donacije ili prijave za donaciju odnosno natječaj za dodjelom donacije/stipendije ili kakve druge pomoći/naknade Zaklade, kao i u slučaju sklapanja ugovora o potpori/donacije/stipendiji i sl.  u kojem slučaju se osobni podatci prikupljanju pravne osnove za obradu podataka je izvršenje ugovora o potpori/donaciji/stipendiji i sl.

Ukoliko ste koristili našu web stranicu ili ste sudjelovali u našim anketama te ste nam povjerili podatke o vašoj mail adresi tada je moguće na temelju našega legitimnog interesa obzirom smatramo da ste zainteresirani za obavijesti  ili aktivnosti  naše Zaklade da Vam pošaljemo poruku i podsjetnik o  slijedećim aktivnosti Zaklade te kako bismo bolje razumjeli Vaše potrebe  samim time i poboljšali obavljanje naših djelatnosti. U svakom trenutku možete jednostavnim klikom na odjavu na Internet stranici ili na linku odjave ovakvu uslugu zaustaviti. Vaša mail adresa ostaje u našoj evidenciji isključivo iz razloga ažuriranja i dokazivanja da sa Vašom adresom ne kontaktiramo,  ako ste zatražili da Vam nikakve marketinške materijale daljnje ne šaljemo.

U određenim slučajevima Vaše podatke možemo koristiti samo ako ste nam na to dali izričitu privolu.  Privola mora biti dana na jednostavan način jasnim potvrdnim znakom i uvijek je možete povući. Zakonitost obrade prije povlačenja privole uvijek ostaje nedvojbena.  Privolu od Vas tražimo u slučaju kada Vam želimo poslati izravne marketinške materijale. Tada prije slanja marketinških materijala i obavijesti  nas ili naših partnera od Vas tražimo nedvojben pristanak na primitak takovih materijala/obavijesti. Nakon povlačenja privole Vaše podatke ni na koji način ne obrađujemo, no, moramo ih sačuvati samo u opsegu potrebnom kako bismo dokazali da je daljnja privola uskraćena i da je obrada prije uskraćivanja bila zakonita.

U slučaju dolaska u prostorije Zaklade ili na prostor kojim upravlja Zakladnik Zaklande GNK Dinamo s ciljem zaštite imovine i osoba koje se na prostoru ili prostorijama nalaze prostor osiguravamo i snimamo videonadzorom za koji je procedura pristupa i korištenja istoga vrlo stroga. Pravna osnova za ovakvu obradu je u našem legitimnom interesu zaštite imovine i osoba.

Sudjelovanjem na događajima koje organizira Zaklada dozvoljavate snimanje, fotografiranje i objavljivanje bez naknade Vaše slike, imena, prezimena ili glasa (tonskog zapisa)  na bilo kojem mediju  na neograničen vremenski period u svrhu promocije aktivnosti i djelatnosti.

Također, prilikom dolaska na prostor kojim upravlja Zakladnik Zaklade GNK Dinamo,  evidentirat će se vaš dolazak i razlog dolaska, a u koju svrhu je uspostavljena i elektronska, a podredno ručna evidencija dolazaka posjetitelja – upisnik posjetitelja, na način da se putem aplikacije ili podredno ručnim upisivanjem preuzimaju podaci isključivo s prednje strane osobnog dokumenta za identifikaciju i to podatci o imenu i prezimenu posjetitelja , broju dokumenta za identifikaciju, te se dodatno upisuju i podatci o vremenu dolaska kao i imenu i prezimenu osobe koju posjetitelj posjećuje.  Svrha prikupljanja predmetnih podatka je vođenje evidencije o posjetiteljima i razlogu posjete imovini/osobama (zaposlenicima) Zaklade i Zakladnika Zaklade dok je pravna osnova za ovakvu obradu naš legitimni interes zaštite imovine i osoba.

U situacijama u kojima su ispitanici maloljetne osobe u kojima su predmet obrade podatci maloljetnika zatražit ćemo dodatno podatke koji se odnose i na zakonskog zastupnika maloljetnika; ime i prezime, OIB, kopija identifikacijskog dokumenta, adresa prebivališta i po potrebi broj računa u banci roditelja/skrbnika, u cilju valjanog zastupanja i davanja pravno relevantnog očitovanja volje kao i za potrebe daljnje komunikacije, sklapanja i  ispunjenja ugovora.

Napominjemo da detaljnu  informaciju o obradi podatka koju vršimo putem naše web stranice možete pronaći na našoj web stranici www.zakladanemapredaje.hr

 1. 3. Kome prosljeđujemo Vaše osobne podatke?

Vaše osobne podatke ne dostavljamo drugim primateljima osim ako nas vi za to ne ovlastite ili ih moramo dostaviti radi ispunjenja ugovorne ili zakonske obveze koju imamo prema Vama ili nadležnim tijelima. Osiguravamo da naši partneri osobne podatke obrađuju na način sukladan zakonskim propisima i ovlastima radi ispunjenja ugovora odnosno svrhe u koju su osobni podaci dani te radi naših zakonskih obveza kako bismo spriječili nezakonita postupanja.

Samo ako ste nam dali privolu na dobrovoljan i nedvojben način – u svrhe izravnog marketinga Vaše osobne podatke obrađuje treći voditelj obrade u skladu s vlastitim uvjetima i odredbama te pravilima privatnosti

Pažljivo pročitajte pravila treće osobe prije nego što date suglasnost o otkrivanju informacija o sebi.

Vaše osobne podatke možda će obrađivati i pouzdani treći pružatelji usluga.

Pouzdanim trećim osobama povjeravamo dio poslovnih zadataka koje obavljaju u naše ime. Pružamo im samo informacije potrebne za izvršavanje usluge iz ugovora te zahtijevamo da ne upotrebljavaju vaše osobne podatke u koje druge svrhe.  Poduzeli smo sve primjerene mjere kako bismo se utvrdili da te treće osobe štite vaše osobne podatke.

Slijedom navedenog  usluge obrade vaših osobnih podataka možemo povjeriti:

– Poreznoj upravi, Ministarstvu financija, bankama – radi poštivanja pravnih obveza Zaklade koje proizlaze iz računovodstvenih i poreznih propisa i u cilju izvršenja dužnih isplata

–  agencijama za oglašavanje, marketing, digitalno oglašavanje i oglašavanje na društvenim mrežama da bi nam pomogle provesti oglašivačke i marketinške kampanje, analizirati njihovu učinkovitost i upravljati kontaktiranjem s vama i vašim pitanjima;

– trećim osobama koje nam pomažu u pružanju tehničke podrške kao što su pružatelji platforme ili smještaja na poslužitelju, podrške i održavanja baza podataka, kao i softvera i aplikacija koje mogu sadržavati vaše podatke (takve usluge ponekad podrazumijevaju dopušten pristup vašim podacima da bi mogle izvršiti nužne zadatke);

– trećim osobama potrebnima za izvršenje dostave npr. usluge pošte / dostavljanja;

– iznimno, našim odvjetnicima, revizorima, zaštitarskoj službi u ograničenom opsegu kako isti izvršili naloge koje smo im dali

– nadležnim institucijama ili trećim osobama isključivo u cilju izvršenja pravnih obveza Zaklade i ispunjenja ugovornih obveza između ispitanika i Zaklade (npr. organizacija donatorskih večera, koncerata, događanja i sličnih manifestacija)

U svakom slučaju pažljivo ugovaramo sa primateljima podataka minimum podataka koji su nužni za izvršenje njihovog posla.

Na koji način prikupljamo Vaše podataka

Vaše podatke prikupljamo putem naših telefona/mobilnih uređaja, web stranice, formulara (obrazac za donaciju, pristupnica…), aplikacija, uređaja, sustavom nadzornih kamera poslovnim prostorijama, neposredno u sjedištu Zaklade ili na druge načine.

 1. 4. Koliko dugo čuvamo Vaše podatke i na koji način odlučujemo o vremenu čuvanja:

Vaše osobne podatke čuvati ćemo za sve vrijeme trajanja (pred)ugovornog odnosa ili sukladno propisima određenim rokovima za čuvanje pojedine dokumentacije, odnosno dok traje (postoji)  naš legitimni interes te sukladno zakonskim obvezama iz Zakona o zakladama.

Prilikom određivanja vremena čuvanja Vaših osobnih vodimo se nastavno navedenim parametrima:

 • kod donacije podatci se čuvaju 11 godina sukladno Zakonu o računovodstvu
 • kod ugovora, osobne podatke pohranjujemo za vrijeme trajanja ugovora te na rok do 5 godina po završetku ugovora.
 • kod rješavanja upita ispitanika, za vrijeme rješavanja upita/akcije te najduže još godinu dana
 • kod prijava za natječaje, za vrijeme trajanja natječaja, a najdulje 1 godinu od završetka natječaja
 • kod izravnog marketinga  (osnova – privola), pohranjujemo osobne podatke dok ispitanik ne opozove privolu ili odnosno otkaže prijavu ili po proteku  razdoblja neaktivnosti
 • kada nam se obratite s upitom, pohranjujemo vaše osobne podatke u razdoblju potrebnom za obradu upita te najduže još tri godine

U slučaju da su Vaši podaci koji su obrađeni  u postupcima koji se vode pred nadležnim tijelima čuvati ćemo podatke do pravomoćnosti odluka u postupcima koji su pokrenuti, a u kojima je kao dokaz bio korišten podatak prikupljen nadzornim uređajem Voditelja obrade  ili do nastupanja zastare za pokretanje navedenih postupaka.

Voditelj obrade će izraditi kopiju osobnih podatka koje radi provođenja postupaka pred nadležnim tijelima bude dostavljao kao dokaz u postupku.

Nakon proteka roka, uništiti ćemo prikupljene podatke na najprimjereniji  način – brisanjem sa nosača ili ako to ne bude bilo moguće nosače podataka ćemo uništiti  na zakonom predviđeni način kod za to ovlaštenih osoba ili će podatci biti anonimizirani tako da ispitanici ne mogu biti identificirani.

Nakon proteka roka koji je određen za pohranu vaših podatka isti će biti brisani na primjeren način.

 

 

 1. 5. Vaša prava kao ispitanika:  

Prije svega želimo Vas uputiti da imate  pravo na jasne, transparentne i lako razumljive informacije o tome kako upotrebljavamo Vaše  osobne podatke, te koja su Vaša prava vezana uz obradu podataka.

Za ostvarenje prava koja su nadalje obrazložena, sve  sukladno propisima o zaštiti podataka, možete nam se obratit na info@zakladanemapredaje.hr

 

Vaša prava kao ispitanika vezano uz obradu podatka su slijedeća:  

Imate pravo pristupa:

Kao ispitanik imate pravo pristupiti svojim osobnim podacima sukladno odredbama Opće uredbe.

U slučaju zlouporabe prava na pristup – primjerice ako su zahtjevi očigledno neutemeljeni, pretjerani ili učestali, možemo odbiti postupiti po Vašem zahtjevu ili je moguće naplatiti primjerene naknade uzimajući u obzir administrativne troškove pružanja informacija.

Imate pravo zatražiti ispravak:

Možete zatražiti ispravljanje osobnih podataka, ako su neispravni ili nevažeći i/ili njihovo dopunjavanje, ako su nepotpuni.

Ovlašteni ste tražiti  brisanje Vaših osobnih podataka / pravo na zaborav kada vaši osobni podatci više nisu nužni u odnosu na svrhu za koje su obrađeni, ukoliko se obrada temelji na Vašoj privoli, a Vi ste privolu povukli i kada ne postoji pravna osnova  za obradu, ukoliko obrada predstavlja nesrazmjerno zadiranje u Vaše zaštićene interese, ukoliko su podaci nezakonito obrađivani, ukoliko to nalažu popisi.

Posebice Vam napominjemo da gore navedeno pravo  ima ograničenja u slučajevima kada smo obvezani sukladno propisima ili temeljem našeg legitimnog interesa ovlašteni, zadržati Vaše osobne  podatke radi dokazivanja našega postupanja.

Možete zatražiti ograničenje obrade:

Ovo pravo ograničava obradu Vaših podataka, što znači da ih možemo pohranjivati, ali ih ne možemo upotrebljavati niti dodatno obrađivati.

Navedeno pravo vezano je uz ograničene okolnosti koje su određene  Općom uredbom o zaštiti podataka, i to u slučajevima kada:

 • osporavate  točnost osobnih podataka na razdoblje kojim nam se omogućuje provjera točnosti osobnih podataka;
 • obrada je nezakonita i Vi se protivite brisanju osobnih podataka te umjesto toga tražite ograničenje njihove uporabe;
 • nisu nam više potrebni za obradu, ali ih Vi zahtijevate  radi utvrđivanja, ostvarivanja ili obrane zakonskih prava;
 • izjavili ste prigovor na obradu koja se temelji na našem  legitimnom interesu očekujući potvrdu o tome nadilaze li naši legitimni interesi Vaše  razloge

Možete zatražiti prijenos Vaših podataka:

Možete zatražiti pomicanje,  kopiranje ili prijenos podatak iz naše baze podataka u drugu bazu podataka, što za posljedicu  ne smije imati negativan utjecaj na prava slobode drugih.

Napominjemo kako se ovo pravo odnosi samo na podatke koje ste nam dali u strukturiranom obliku, temeljem ugovora ili suglasnosti i ako se obrada provodi automatiziranim putem.

Imate pravo povući privolu ukoliko se obrada temelji na istoj:

Privolu za obradu podataka možete  povući kad se obrada podataka temelji na Vašoj privoli i to na jasan i nedvojben način.

Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju suglasnosti prije njezina povlačenja.

Imate pravo podnijeti prigovor vezan uz način na koji obrađujemo Vaše podatke nadzornom tijelu

Ukoliko smatrate da Vam je na ikoji način možda povrijeđeno  koje pravo vezano uz zaštitu osobnih podataka, u cilju ostvarivanja svojih prava podnijeti prigovor nadzornom  tijelu za zaštitu podataka – Agencija za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, 10 000 Zagreb, www.azop.hr, azop@azop.hr.

 1. 6. Obveza davanja osobnih podatka i posljedice uskrate:

Kada podatke dajete u svrhu izvršenja našeg (pred)ugovornog odnosa  navedeno  predstavlja (pred)ugovornu obvezu koja je nužna za zaključenje ugovornog odnosa odnosno sudjelovanje u postupku koji prethodi sklapanju ugovora (natječaj i dr). Prilikom sklapanja ugovora ukoliko ne želite dati osobne podatke, neće biti moguće sklopiti ugovor, niti ćete moću sudjelovati u natječaju.

Kada podatke dajete u svrhu marketinških aktivnosti ili nekih drugih aktivnosti za koje ne postoji druga zakonita pravna osnova za obradu već se isti daju dobrovoljno temeljem –  privole (npr., prijava na newsletter …). Nepostojanje privole za obradu podatka u marketinške svrhe nema za posljedicu nemogućnost sklapanja ugovornog odnosa između nas. No u tom slučaju nećete imati informacije o pogodnostima koje može ostvariti vezano uz naše proizvode/usluge odnosno akcije.

 1. 7. Mi štitimo Vaše osobne podatke

Obvezni smo štititi osobne podatke i poduzimati potrebne mjere da bismo osigurali njihovu zaštitu sukladno propisima kojima je regulirana zaštita osobnih podatka.

Ugovorno smo obvezali treće osobe sa kojim smo u poslovnom odnosu, a koji vrše obradu osobnih podataka temeljem tog poslovnog odnosa, na postupanje sukladno predmetnim propisima.  Učinili smo sve  kako bi primjereno zaštitili Vaše osobne podatke, te sa istima postupamo  striktno se pridržavajući pravila određenih u propisima, primjenjujući najnaprednije sigurnosne sustave i tehnike kako bi onemogućili neovlašteni pristup podacima.

Posebice napominjemo kako nije moguće u cijelosti i apsolutno osigurati siguran prijenos podataka putem  Interneta, stoga nismo u mogućnosti jamčiti apsolutnu sigurnost podataka poslanih na našu stranicu.

Slijedom navedenog vršite svaki prijenos podataka na vlastitu odgovornost.

 1. 8. Slobodno tražite i pojašnjenja.

U svakom slučaju na sve Vaše upite i za dodatnim pojašnjenjima rado ćemo odgovoriti.  Vaše upite na ustručavajte se poslati na sljedeću mail adresu:

info@zakladanemapredaje.hr

 1. 9. Izmjene i dopune Opće informacije

Periodično možemo ažurirati našu Opću informaciju te generalno politiku zaštite privatnosti. Ažuriranja će biti će objavljena na web stranici Zaklade. Stoga, savjetujemo da se uvijek prije davanja osobnih podataka informirate uvidom u našu Opću informaciju.

U Zagrebu, kolovoz 2020.

ZAKLADA GNK DINAMO NEMA PREDAJE