Natječaj 23-24 (960 x 640 px) WEB

Natječaj za donacije udrugama

Zaklada Nema predaje s veseljem objavljuje novi Natječaj za dodjelu donacija udrugama!

Po završetku drugog dijela kampanje ”Fair play na tribinama” u sezoni 2023/24. koju zajedno provode Zaklada Nema predaje i GNK Dinamo slijedi novi natječaj za udruge.

Dinamo je kroz drugi dio sezone 2023/24. za svaku utakmicu domaćih natjecanja za koju nije dobio kaznu zbog ponašanja svojih navijača (za korištenje pirotehnike, rasizma, govora mržnje i diskriminacije) izdvojio po 1.500,00 eura.

Ukupni iznos koji je GNK Dinamo izdvojio na kraju sezone u kojoj su plavi proslavili novi naslov prvaka i titulu pobjednika Kupa iznosi 6.000,00 Eura.

Upravo taj iznos bit će doniran Zakladi Nema predaje koja će kroz javni natječaj taj novčani fond dodijeliti udrugama kojima je potrebna pomoć. I ovoga puta prijaviti se mogu sve udruge čiji se programi, aktivnosti i zamolbe odnose na konkretna područja u kojima zaklada aktivno pomaže. Radi se o područjima:

 • humanitarne aktivnosti
 • financijska i druga pomoć socijalno ugroženim osobama
 • integracija osoba s invaliditetom u nogomet i društvo
 • promocija jednakosti i ravnopravnosti kroz suzbijanje stereotipa i diskriminacije

Ukupan iznos od 6.000,00 Eura bit će dodijeljen ukupno dvije udruge koje će po završetku natječaja biti izabrane od strane upravnog odbora.

Pravo sudjelovanja imaju isključivo UDRUGE koje zadovoljavaju sve uvjete propisane u natječaju. Skupine korisnika na koje program/projekt treba biti usmjeren prijavom na Natječaj su djeca, mladi te socijalno osjetljive skupine; osobe s invaliditetom, beskućnici i žrtve diskriminacije na osnovi rase.

Područja rada trebaju biti:

 • Ljudska prava (suzbijanje rasne diskriminacije, zaštita prava beskućnika, socijalna uključenost i socijalna solidarnost, integracija osoba s invaliditetom)
 • Obrazovanje i potpora razvoju djece i mladih (potpora obrazovanju djece i mladih s posebnim potrebama)

Natječaj će biti otvoren od ponedjeljka, 24.06.2024. u 00:01 sati

zaključno do ponedjeljka, 15.07.2024. do 23:59 sati.

Prijave i sva propisana dokumentacija dostavlja se na e-mail adresu info@zakladanemapredaje.hr.

Prijave će pregledavati i o izboru odlučiti Upravni odbor Zaklade.

Rezultati Natječaja bit će objavljeni na web stranici www.zakladanemapredaje.hr dana 01.08.2024. godine.

NATJEČAJ POTRAŽITE U NASTAVKU!

 


ZAKLADA GNK DINAMO NEMA PREDAJE, Maksimirska 128, 10 000 Zagreb, zastupana po Upraviteljici zaklade gđi. Vlatki Peras, kao priređivač natječaja, (dalje u tekstu natječaja: Priređivač/Zaklada)

raspisuje 24.06.2024. godine

N A T J E Č A J

za dodjelu financijskih sredstava (donaciju)

”Jednake mogućnosti za sve”

kao završetak drugog dijela kampanje ”Fair play na tribinama” 2023/24.

 

  1. PREDMET NATJEČAJA

1.1. Predmet ovog Natječaja je prikupljanje prijava za financiranjem prijavitelja – udruga sa prijavljenim programima iz područja djelatnosti i programa Zaklade navedenim u ovom natječaju, a u kojem će se odabrati programi kojima će se donirati sredstva Zaklade ostvarena dosadašnjim radom i djelovanjem, a namijenjena natječaju. Natječajni fond odnosi se na novčana sredstva izdvojena iz drugog dijela kampanje ”Fair play na tribinama” koju su u drugom dijelu natjecateljske sezone 2023/24. proveli Zaklada Nema predaje i GNK Dinamo.

1.2. Natječajni fond iznosi

6.000,00 EUR (slovima: šesttisućaeura).

 

  2. SKUPINE KORISNIKA I PODRUČJA NA KOJE PROGRAM/PROJEKT MORA BITI USMJEREN

2.1. Od interesa za dodjelu sredstava su prijave odnosno programi i projekti (dalje u tekstu natječaja: prijave)  prijavitelja koji su kvalitetni, ekonomični, profilirani u odnosu na djelatnosti i aktivnosti koje Zaklada promiče kroz svoje programe;

 • humanitarne aktivnosti
 • financijska i druga pomoć socijalno ugroženim osobama
 • integracija osoba s invaliditetom u nogomet i društvo
 • promocija jednakosti i ravnopravnosti kroz suzbijanje stereotipa i diskriminacij

2.2. Skupine korisnika na koje program/projekt treba biti usmjeren prijavom na Natječaj su:

 • Djeca
 • Mladi
 • Socijalno osjetljive skupine; osobe s invaliditetom, beskućnici i žrtve diskriminacije na osnovi rase

2.3. Na temelju ovog Natječaja Zaklada će ovim natječajem dodijeliti financijska sredstva za više programa/projekata iz sljedećih područja:

a) Ljudska prava

 • suzbijanje rasne diskriminacije
 • zaštita prava beskućnika
 • socijalna uključenost i socijalna solidarnost
 • integracija osoba s invaliditetom

b) Obrazovanje i potpora razvoju djece i mladih

 • potpora obrazovanju djece i mladih s posebnim potrebama

 

  3. UVJETI NATJEČAJA

Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju isključivo UDRUGE koje ispunjavaju svojstva prihvatljivih ponuditelja sukladno uvjetima Natječaja.

 

3.1. UVJETI KOJE PRIJAVITELJI MORAJU ISPUNJAVATI

 • da je udruga uredno upisana u Registar udruga Republike Hrvatske,
 • da je udruga upisana u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija,
 • da se udruga svojim statutom opredijelila za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet natječaja i djelatnosti i aktivnosti  priređivača, a kojima promiče uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom te djelatnostima
 • da je teritorijalni obuhvat djelatnosti i djelovanja udruge na području Republike Hrvatske
 • da vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o neprofitnom računovodstvu,
 • da udruga nema nikakvih prethodnih neispunjenih obveza prema organizatoru
 • da je prijava prijavitelja (program, projekt ili aktivnost) ocijenjena kao realna i značajna (kvalitetna i korisna) u odnosu na predmet natječaja i djelatnosti/programe Zaklade

 

3.2. FINANCIJSKI OKVIR ZA DONACIJU (DODJELU FINANCIJSKIH SREDSTAVA)

Za financiranje prijava (projekata i programa) u okviru ovog Natječaja raspoloživ je ukupan iznos 6.000,00 EUR i to za ukupno 2 projekta.

Pojedinačni iznosi koji se financiraju Natječajem:

 1. 3.000,00 EUR – 1 projekt
 2. 3.000,00 EUR – 1 projekt

Iznosi pojedinačnih donacija dodijelit će se ovisno o procijenjenoj kvaliteti, vrsti i karakteru prijavljenog  programa te iznosu troškova za provođenje programa koji su utvrđeni nužnim i opravdanim od strane Priređivača.

 

3.3. TRAJANJE PROGRAMA/PROJEKATA I KONTROLA

Program treba biti usmjeren na 1 (jednu) godinu.

Podnošenje izvješća o provedbi programa/projekta podnosi se Priređivaču u roku od 60 dana od provedbe, a najkasnije do 31. kolovoza 2025. godine.

 

3.4. LOKACIJA PROVEDBE PROGRAMA/PROJEKTA

Područje Republike Hrvatske.

 

3.5. PRIHVATLJIVI I NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI  

Prihvatljivi troškovi su troškovi prijavitelja (korisnika donacije), a koji ispunjavaju sve sljedeće kriterije:

 • nastali su za vrijeme razdoblja provedbe programa ili projekta u skladu s ugovorom, osim troškova koji se odnose na završne izvještaje, troškova revizije i troškova vrednovanja, a plaćeni su do datuma odobravanja završnog izvještaja.
 • moraju biti navedeni u ukupnom predviđenom proračunu projekta ili programa;
 • nužni su za provođenje programa ili projekta koji je predmetom dodjele financijskih sredstava;
 • mogu biti identificirani i provjereni i koji su računovodstveno evidentirani kod korisnika financiranja prema važećim propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija;

U skladu s prihvatljivim troškovima iz prethodnog članka, opravdanim se smatraju sljedeći izravni troškovi :

 • troškovi rada osoba angažiranih na provedbi programa/projekta u bruto iznosu, uključujući i pripadajuće naknade i dnevnice pod uvjetom da su u skladu s tržišnim cijenama
 • troškovi kupnje ili iznajmljivanja opreme i materijala (novih ili rabljenih) namijenjenih isključivo za program ili projekt, te troškovi usluga pod uvjetom da su u skladu s tržišnim cijenama;
 • troškovi potrošne robe;
 • ostali materijalni troškovi i usluge vezani uz realizaciju projekta i programa.

Neprihvatljivim troškovima programa/projekta smatraju se:

–  dugovi i stavke za pokrivanje gubitaka ili dugova i dospjele kamate ;

–  stavke koje se već financiraju iz javnih izvora ;

–  gubici na tečajnim razlikama ;

–  zajmovi trećim osobama.

 

3.6. SADRŽAJ PRIJAVE

Prijava mora sadržavati:

 • Podatke o prijavitelju uz što detaljniji i potpuniji opis programa/projekta s obrazloženjem zašto bi se prijavitelju trebala dodijeliti donacija (prijavitelj treba obrazložiti koje kriterije natječaja ispunjava) s potpisom ovlaštene osobe i pečatom udruge
 • Propisane priloge

Prijavi se prilažu (obavezno sve navedeno):

 • Aktivni izvadak iz Registra udruga RH
 • Izvadak iz Registra neprofitnih organizacija koje vodi Ministarstvo financija
 • Izjava osobe ovlaštene za zastupanje prijavitelja da udruga vodi transparentno financijsko poslovanje, da ovlaštena osoba nema zakonskih zapreka za provođenje projekta/programa i da udruga nema dospjelih obveza prema organizatoru
 • Potvrda porezne uprave o izvršenim obvezama plaćanja dospjelih poreznih obveza te obveza za mirovinsko i zdravstveno, ne starija od 30 dana

 

3.7. KRITERIJI  ODABIRA

Kriteriji za odabir programa/projekta su sljedeći:

 • usmjerenost programa/projekta na predmet natječaja i programe koji se poklapaju sa djelatnostima i programima Zaklade navedenim u ovom natječaju
 • jasno definiran i realno dostižan cilj programa/projekta,
 • jasno definirani korisnici programa/projekta,
 • jasno određena vremenska dinamika i mjesto provedbe programa/projekta,
 • realan odnos troškova i planiranih aktivnosti programa/projekta,
 • očekivani rezultat programa/projekta (evaluacija) i način prezentiranja programa/projekta široj javnosti,
 • dosadašnje aktivnosti i provođenje projekata koji se poklapaju s predmetom natječaja, ako su provođene.

Korisnik treba u prijavi programa/projekta navesti činjenice po svakom od navedenih kriterija koje ispunjava te predočiti dokaze kojima potvrđuju te činjenice, ako istima raspolaže.

 

  4. POSTUPAK ODABIRA

4.1. Prijave će pregledavati i o izboru odluči Upravni odbor Zaklade.

4.2. Po isteku roka za podnošenje prijava, Upravni odbor Zaklade provest će postupak pregleda prijava sukladno natječaju, ocijeniti prijave te odabrati najbolje prijave podnositelja za donaciju. Upravni odbor donosi odluku o najboljim prijavama sukladno svojoj diskrecijskoj ocjeni, a rukovodeći se uvjetima ovog natječaja, podacima u prijavi prijavitelja i prilozima uz prijavu.

4.3. Priređivač će na svojim mrežnim stranicama www.zakladanemapredaje.hr javno objaviti rezultat natječaja s podatkom o prijaviteljima koji su odabrani za donaciju, čime se svi prijavitelji smatraju obaviještenima o rezultatima Natječaja, a samom prijavom pristaju na takav način obavještavanja.

4.4. Priređivač zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu prijavu.

 

  5. UGOVARANJE PROVEDBE PROGRAMA/ PROJEKTA  I ISPLATA DONACIJE

5.1. Podnositelj čija prijava na natječaju bude izbrana od strane Povjerenstva, dužan je po pozivu Priređivača, kao Korisnik donacije, pristupiti sklapanju Ugovora o donaciji, a na temelju kojeg će se Korisniku donacije isplatiti najkasnije do 15.08.2024. godine, pod uvjetima ovog natječaja i ugovora, iznos dodijeljenih sredstava.

5.2. Korisnik se obvezuje prisustvovati promociji kampanje (fizičkoj i simboličkoj predaji čekova i medijskom eventu) koja će biti održana nakon objave rezultata natječaja, u periodu između 01.08.2024. i 20.08.2024. godine (na lokaciji u gradu Zagrebu prema odabiru Priređivača), sukladno mogućnostima i epidemiološkoj situaciji u datom trenutku planirane promocije. Događaj će biti medijski popraćen uz objavu multimedijskog sadržaja na službenim kanalima zaklade, društvenim mrežama i mrežnoj stranici.

Priređivač će izabrane podnositelje izvijestiti putem e-maila dostavljenim uz prijavu o terminu održavanja promocije te je podnositelj dužan najkasnije do 14:00 sati dva dana ususret održavanja promocije e-mailom potvrditi dolazak, u protivnom smatrat će se da je odbio sklapanje Ugovora o donaciji.

5.3. Korisnik je u obvezi dodijeljena sredstva koristiti za podmirenje prihvatljivih troškova te će opravdati troškove dostavom izvješća i dokaza o troškovima, sukladno odredbama natječaja i ugovora.

5.4. Sredstva koja se isplaćuju Korisniku donacije ukupan su trošak Priređivača, a uključuju sve propisane obveze pri isplatama donacije.

5.5. Za slučaj da Podnositelj čija prijava na natječaju bude izbrana od strane Komisije ne pristupi sklapanju ili odbije sklapanje ugovora o donaciji, Komisija će na temelju postojećih prijava donijeti novu odluku o izboru najbolje prijave.

 

  6. POVRAT SREDSTAVA

 6.1. Priređivač ima pravo od korisnika u pisanom obliku zatražiti povrat donacije u slučaju ukoliko utvrdi da korisnik:

 • nije  realizirao program/projekt utvrđen uvjetima natječaja  i ugovorom,
 • iz neopravdanih razloga nije utrošio sva odobrena i doznačena sredstva,
 • sredstva nije koristio namjenski,
 • iz neopravdanih razloga nije podnio izvješće u propisanom roku.

 

  7. OBVEZA POSTUPANJA SUKLADNO UPUTAMA I TEKSTU NATJEČAJA

7.1. Prijava programa/projekata treba biti izrađena sukladno odredbama Natječaja.

7.2. Prijavitelji se može na Natječaj prijaviti s više prijava odnosno projekata/programa.

 

  8. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA 

8.1. Prijava i sudjelovanje u natječaju ne uključuje, bilo jednostranu, bilo međusobnu, dostavu osobnih podataka fizičke osobe odnosno posljedično obradu istih obzirom su prijavitelji pravne osobe – udruge.

8.2. Ukoliko u bilo kojem trenutku u svrhu provođenja Natječaja ili  bilo koju drugu povezanu svrhu  dođe do dostave bilo kakvog osobnog podatka u smislu Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka,  voditelj obrade je dužan poduzeti sve mjere zaštite osobnih podataka od povrede osobnih podatka, uključujući sve legitimne, tehničke, kadrovske i organizacijske mjere zaštite osobnih podataka, da se podatci zaštite uključujući od bilo kakve neovlaštene obrade, bilo vanjske (od strane podizvođača, dobavljača, drugih korisnika usluga, neovlaštenih trećih) bilo interne (djelatnici).

8.3. Za detaljnije upoznavanje se politikom privatnosti koju Priređivač provodi vezano za obradu osobnih podataka i ostvarivanje prava vezano obradu podataka, prijavitelje se upućuje na javno dostupnu OPĆU INFORMACIJU O ZAŠTITI OSOBNIH objavljenu na mrežnim stranicama https://zakladanemapredaje.hr/opce-informacije-o-zastiti-podataka/, kao i na uvid ostalih pravila privatnosti i politike obrade osobnih podataka, također dostupnih na mrežnim stranicama Priređivača.

 

   9. PRIHVAT UVJETA NATJEČAJA OSLOBAĐANJE PRIREĐIVAČA OD ODGOVORNOSTI, PRAVO PREKIDA NATJEČAJA

9.1. Prijavitelji sudjelovanjem u Natječaju prihvaćaju ove uvjete Natječaja, u potpunosti se odriču bilo kakvih potraživanja od Priređivača po osnovi naknade troškova i/ili bilo kakvog oblika štete koja bi im mogla nastati izvršenjem radnji propisanih ovim Natječajem.

9.2. Priređivač ne odgovara za, te neće uzimati u obzir, prekasno dostavljene, nepotpune, oštećene, ili neisporučene prijave. Priređivač ne odgovara ni za pucanje, prekid ili nedostupnost mreže, poslužitelja, pružatelja internetskih usluga (ISP), internetskih stranica ili drugih veza, tehničke kvarove ili poteškoće s hardverom ili softverom ili ikakve druge kvarove ili poteškoće ijedne vrste, ljudske, mehaničke, elektronske, računalne, mrežne, tipografske, tiskarske ili na ijedan drugi način povezane s Natječajem, uključujući bez ograničenja pogreške ili poteškoće povezane s vođenjem Natječaja.

9.3. Priređivač ne odgovara ni za moguću netočnost informacija, ako su proizašla iz postupaka korisnika internetskih stranica, neovlaštenog rukovanja ili hakiranja programa povezanih s Natječajem.

9.4. Priređivač zadržava pravo prekinuti Natječaj u slučaju više sile. Pod pojmom više sile podrazumijeva se nastup izvanrednih, vanjskih ili nepredvidivih okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, spriječiti, izbjeći ili otkloniti.

 

  10. NADLEŽNOST SUDA

10.1. U slučaju spora između Priređivača i Prijavitelja nadležan je sud u Zagrebu.

 

  11. PRIJAVA NA NATJEČAJ , ROKOVI ZA PODNOŠENJE PRIJAVA I OBJAVA REZULTATA

11.1. Prijavu za natječaj je moguće podnijeti od 24.06.2024. od 00:01 sati do 15.07.2024. godine do 23:59 sati. 

11.2. Prijave programa/projekata sa svim traženim prilozima dostavljaju se isključivo putem e-maila na e-mail adresu Priređivača

info@zakladanemapredaje.hr

s naznakom „Prijava za natječaj za donaciju financijskih sredstava ”Jednake mogućnosti za sve” “.

 

11.3. Prijave pristigle izvan roka, prijave koje su nepotpune ili nisu izrađene sukladno odredbama Natječaja ili prijave neovlaštenih predlagatelja, neće se razmatrati.

11.4. Rezultati Natječaja bit će objavljeni na mrežnim stranicama Priređivača (www.zakladanemapredaje.hr) dana  01.08.2024. godine čime se svi prijavitelji smatraju obaviještenima o rezultatima Natječaja i neće se posebno obavještavati o rezultatu.

11.5. Potpis ugovora o donaciji te medijski popraćena dodjela donacija održat će se u periodu između 02.08.2024. i 20.08.2024. godine, sukladno toč. V. Natječaja.